Nelumbo 'Da Jin'
Xi'an Botanical Garden, Xi'an, China
Photo by Li Shujuan

© The photographer and Water Gardeners International