Victoria 'Atlantis' seedlings
Photo by Alan Montour