N. 'Xiaozuixian'
"Little Drunken Fairy"
Photo by Hideshi Sobue