N. 'Xiaowufei'
"Little Dancing Girl"
Photo by Hideshi Sobue